MERCHANT

POWER

GOAL

Client Centric

มุ่งสอนและปรับทัศนคติผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่

ให้เข้าใจและนำวิธีการคิดถึงลูกค้าก่อนผลิตภัณฑ์

MERCHANT

POWER GOAL

CLIENTS CENTRIC

มุ่งสอนและปรับทัศนคติผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่

ให้เข้าใจและนำวิธีการคิดถึงลูกค้าก่อนผลิตภัณฑ์

MPGoal คืออะไร ?

What is MPGOAL ?


โครงการ MPGOAL เป็นโครงการที่มุ่งสอนและปรับทัศนคติผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและนำวิธีการคิดถึงลูกค้าก่อนผลิตภัณฑ์ (Clients Centric) ซึ่งเป็นการลงทุนที่เน้นเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลัก และ ใช้กระบวนการ Gold Base Investing มาทำให้เป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนชัดเจนมากขึ้น

สิ่งที่จะได้จากกองทุน MPGOAL

What will you get ?


 ทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น

เป้าหมายของลูกค้าเป็น

อันดับเเรกที่ควรมุ่งเน้น

การวิเคราะห์เป้าหมายออกมา

ทางทีม MPGOAL จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยจัดการ เเละ วิเคราะห์เป้าหมายของลูกค้าเเต่ละคน

การติดตามอย่างเป็นระบบ

มีผู้จัดการกองทุนช่วยดูเเลเเละจัดสรร

พอร์ตพร้อมเฝ้าระวังพอร์ตลูกค้า

กระบวนการของ MPGOAL

MPGOAL Flow


เก็บข้อมูล /ค้นหาเป้าหมาย

ประเมินความเสี่ยง

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

เขียนนโยบายการลงทุน

เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

การติดตามแผนการลงทุน

ผลตอบเเทนย้อนหลัง

ส่วนประกอบของ MPGOAL

MPGOAL Components


Clients Manager

เน้นลูกค้าเป็นหลัก

Wealth Manager

เชื่อมกลางระหว่าง

ลูกค้ากับผลิตภัณฑ์

Fund Manager

ผู้จัดการกองทุน

จุดเด่นของโครงการ

MPGOAL Highlights


เข้าใจลูกค้าเเละโฟกัส

ที่เป้าหมายเป็นหลัก

ติดตามกาเปลี่ยนแปลง

คัดเลือกพอร์ต

เฉพาะบุคคล

สนใจลงทุน/รับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วเท่านั้น

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบความมีตัวตน โดยการกรอกหมายเลข IC ของผู้ติดต่อได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

“ฝ่ายออกแบบกลยุทธ์การลงทุน” หมายเลข 02-117-7878

ขั้นตอนการเริ่มลงทุนใน MPGOAL >>

คำถามที่นักลงทุนส่วนใหญ่อยากรู้

สรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับ MPGOAL
 • Merchant Power Goal คือกองทุนส่วนบุคคลที่ออกมาเพื่อนักลงทุนที่ต้องการเตรียมตัวเกษียณ (Retirement Planning) หรือต้องการบริหารเงินก้อนให้เกิดการลงทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของการดำรงชีพ MPGOAL อยู่ในลักษณะกองทุนส่วนบุคคลที่เน้นลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ภายในประเทศโดยมีข้อดีคือการเน้นกระจายการลงทุนและปรับสถานะการลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงโดยนักลงทุนสามารถเลือกระดับความเสี่ยงของพอร์ต ซึ่งออกแบบไว้ทั้งหมด 5 ระดับ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการได้       
 • ขั้นตอนการลงทุนที่ครบวงจรของ MPGOAL เป็นความร่วมมือพัฒนาระหว่าง CMSK Advisory และ Merchant Partners Securities PCL โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดบริการด้านการเงินที่ไร้รอยต่อ จากเริ่มต้นวางแผนการเงินองค์รวม (Wealth Planning) ไปจนถึงการลงมือจัดการลงทุนจริงโดยมืออาชีพ (Professional Execution)

MPGOAL เหมาะกับใคร ?
 • เหมาะกับลูกค้าทีต้องการลงทุนระยะยาวรับความเสี่ยงได้ระดับกลางถึงน้อย เนื่องจากองทุนลงทุนแบบกระจายตัวและมีสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลระยะเวลาการลงทุนเหมาะสมอยู่ที่ 3 – 5 ปี ขึ้นไป
 • เหมาะกับนักลงทุนที่อยากเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น กองทุนรวม แต่ไม่ต้องการเสียเวลาศึกษาข้อมูลและปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ตลอดเวลาต้องการให้มืออาชีพช่วยดูแลจัดการให้เบ็ดเสร็จ

ความน่าเชื่อถือของกองทุน MPGOAL

กองทุน MPGOAL เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน ในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ภายใต้การดูแลของ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศและพรบ.หลักทรัพย์ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเงินลงทุนของลูกค้าจะถูกจัดสรรแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน ลูกค้ามีความเป็นเจ้าของเงินลงทุนและสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาการลงทุนกับเราสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกอบธรุกิจและฐานะการเงินของบริษัทได้ ที่นี้


โดยสรุปแล้วกองทุนดีจริงหรือ? ผลตอบเเทนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
 • ไม่มีใครการันตีผลตอบแทนของการลงทุนทุกประเภทได้กลยุทธ์ MPGOAL ก็เช่นกัน แต่ด้วยโมเดลการลงทุนแบบ Retirement Portfolio Model Optimization จะช่วยให้กองทุนสามารถนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่มีความ “สมดุล” เหมาะกับสภาวะการลงทุนในระยะยาวได้ ผลสัมฤทธิ์ของ MPGAOL มิใช่เพียงแค่การลงทุนให่ได้ผลตอบแทนเท่านั้นแต่ลูกค้านักลงทุนจะต้องมีความเข้าใจและได้มีการวางแผนเป้าหมายการใช้เงินควบคู่ไปด้วยจึงจะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
 • เนื่องจากกองทุนเพิ่งเริมจัดตั้งผลตอบแทนของกลยุทธ์จึงยังไม่ยาวนานพอ สำหรับการนำเสนอแต่ลูกค้าสามารถพิจารณาในรายกองทุนที่เราได้นำเสนอและคัดสรรเข้ามาในพอร์ตการลงทุรระดับต่างๆได้ตามรายละเอียด >>>>> ดังนี้

กองทุน MPGOAL เเตกต่างจากการจัดพอร์ตกองทุนรวมของที่อื่นอย่างไร ?
CMSK เเละ Merchant ทำหน้าที่อะไร ?
 • CMSK เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาความมั่งคั่งมืออาชีพ (Wealth Advisory) โดยมีประสบการณ์มากว่า 8 ปี รวมถึงมี CMSK Academy ซึ่งเป็นสถาบันเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักวางแผนการเงินชั้นนำ CMSK มีบทบาทในการช่วยวางแผนการเงินให้กับลูกค้ากองทุน MPGOAL ช่วยเชื่อมรอยต่อระหว่างลูกค้ากับการจัดการลงทุนให้ประสานเข้ากันอย่างไร้รอยต่อภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การลงทุนที่เหมาะสม ต้องตั้งอยู่บนเป้าหมายด้านการเงินของลูกค้าเป็นหลัก”
 • ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล ตามมาตรฐานวิขาชีพที่มีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการลงทุนตามความต้องการของลูกค้าได้การร่วมมือกันครั้งนี้ จึง ไม่เป็นเพียงแค่การสร้างโมเดลการลงทุนสำหรับกลุ่ม Retirement Planning เท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการกองทุนส่วนบุคคลให้สามารถบริการจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆมีไหม ?
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) = 0.00%·       
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) = 0.50%·       
 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนข้างต้นแล้วกองทุนส่วนบุคคลมีค่าธรรมเนียมสำหรับซื้อขายกองทุน (Underlying Fund Fee) และค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) โดยทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนโดยตรง และ แสดงค่าใช้จ่ายในรายงานกองทุนส่วนบุคคลทุกสิ้นเดือน

จะติดตามผลการลงทุนของกองทุนได้อย่างไร ?

กองทุนส่วนบุคคลทุกนโยบายทางบริษัทจะนำส่งรายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือนให้กับลูกค้า ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นเอกสารทางจดหมายไปรษณีย์ หรือทาง Email ได้เช่นกัน (ระบุในเอกสารเปิดบัญชี) โดยมีรูปแบบของรายงานการลงทุนเป็นดังนี้ >>>


กองทุนส่วนบุคคลมีค่าธรรมเนียมการจัดการ เเล้วดีกว่าอย่างไร ?
 • สะดวก คล่องตัวกว่าด้วย Private Fund เพื่อให้มีการจัดการกองทุนที่เบ็ดเสร็จแบบ Auto Pilot โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพไม่พลาดโอกาสการลงทุน และช่วยลดความเสี่ยงในยามที่ลูกค้านักลงทุนไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุน หรือ ไม่ได้ทำรายการซื้อขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Asset Allocation)       
 • มั่นใจกว่าด้วยบริการ Wealth Advisory โดย CMSK เพิ่มเติม ในบทบาทของ Wealth Manager เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า พอร์ตการลงทุนจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินได้จริง ความเสี่ยงและผลตอบแทนจะถูกออกแบบให้ไม่เสี่ยงมากเกินความจำเป็นแต่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่บรรลุเป้าหมายได้

สามารถยกเลิก ถอนเงินลงทุนได้หรือไม่ ?

กองทุนส่วนบุคคลสามารถเริ่มหรือยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยทำการแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มลด/ถอนเงินลงทุน เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์เราจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการเพื่อขายหลักทรัพย์ของกองทุนและนำเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนสู่บัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชี


บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

942/81 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4

เเขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500