คำถามที่นักลงทุนส่วนใหญ่อยากรู้

สรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับ MPAL ?

Merchant Power Algo (MPAL) ลงทุนในหุ้นไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการคิดวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ของผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์เข้ากับเทคโนโลยีการคัดเลือกหุ้นด้วยเครื่องมือการคัดกรองหุ้นที่มีศักยภาพจากข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง (Quantitative Analysis) จัดการเงินลงทุนรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลในลักษณะ One stop service เริ่มลงทุนและปรับพอร์ตให้โดยผู้จัดการกองทุนเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เงินลงทุนของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 


MPAL เหมาะกับใคร ?

กองทุนส่วนบุคคล MPAL เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลางถึงยาว (1-3 ปีขึ้นไป) เชื่อในการเติบโตของหุ้นและบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทั้งเชิงคุณภาพและงบการเงินแต่ไม่มีเวลาหาความรู้สำหรับการเลือกหุ้น ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร หรือไม่สะดวกที่จะมานั่งเลือกและปรับพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามสภาวะตลาด 


โดยสรุปแล้วกองทุนดีจริงหรือ ?

ด้วยหลักการของ MPAL ที่เน้นกลยุทธ์ให้กองทุนได้ทำหน้าที่คัดสรรหุ้นที่มีศักยภาพที่ดีในแต่ละช่วงเวลาปรับพอร์ตการลงทุน คัดหุ้นไม่ดีออก และเลือกหุ้นที่ดีเข้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว แต่ MPAL มิได้เป็นกองทุนที่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตแต่อย่างใดในยามที่สภาวะการลงทุนมีความผันผวน กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้เช่นกัน


ทำไมต้องกองทุนส่วนบุคคล ?

กองทุนส่วนบุคคลเป็นรูปแบบการลงทุนที่เสริมให้กลยุทธ์ MPAL ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การจัดการที่คล่องตัวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงรวมถึงได้ใช้ประสบการณ์ของมืออาชีพช่วยวิเคราะห์และจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งด้วย


กองทุน MPAL เเตกต่างจากกองทุนที่มีลักษณะ Algorithm Passive Investment อื่นอย่างไร ?
  • ไม่ต่างกันในแง่ของการนำนวัตกรรมช่วยคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนให้ในแต่ละช่วงเวลา
  • แต่ต่างกันในความพยายามจำกัด และ ควบคุมความเสี่ยงซึ่งมาจากส่วนประกอบสำคัญของกองทุน MPAL คือ “ทีม” ฝ่ายจัดการลงทุน (Investment management) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงทำให้กองทุน MPAL ไม่เพียงแต่คัดสรรและเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีให้ลูกค้าเท่านั้น ยังมีการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงและพร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 

Deepscope ทำหน้าที่อะไร ?
  • Deepscope เป็นผู้ประกอบการรูปแบบ Fintech ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของผู้นำด้านนวัตกรรมการคัดเลือกหุ้นด้วย Algorithm จากข้อมูลสถิติรวมถึงมีโมเดลการวิเคราะห์ความสำเร็จของหุ้นแต่ละตัวด้วยลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น IGrowth, iRookie หรือ iTurnaround เป็นต้น
  • ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล ตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการลงทุนตามความต้องการของลูกค้าได้ การร่วมมือกันครั้งนี้ จึง ไม่เป็นเพียงแค่การสร้างโมเดลการลงทุนสำหรับการคัดเลือกหุ้นเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการกองทุนส่วนบุคคลให้สามารถบริการจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

ผลตอบเเทนย้อนหลังเป็นอย่างไร ?

ผลตอบแทนของกลยุทธ์ MPAL มีการนำเสนอในรูปแบบ Back testing


ความน่าเชื่อถือของกองทุน MPAL ?

กองทุน MPAL เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ภายใต้การดูแลของ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศและพรบ.หลักทรัพย์ ทุกประการ

เงินลงทุนของลูกค้าจะถูกจัดสรรแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน ลูกค้ามีความเป็นเจ้าของเงินลงทุนและสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมด

ตลอดระยะเวลาการลงทุนกับเราสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกอบธรุกิจและฐานะการเงินของบริษัทได้ ที่นี่


ค่าใช้จ่ายของกองทุน ?
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) : 1.00%·       
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 1.50% ต่อปี ·       
  • ส่วนแบ่งผลตอบแทน (Performance Fee) : 10.00% ของกำไรสุทธิในรอบปีของกองทุน
  • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนข้างต้นแล้ว กองทุนส่วนบุคคลมีค่าธรรมเนียมในส่วนของ ค่านายหน้าสำหรับซื้อขายหุ้น (Trading commission) และ ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) โดยทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนโดยตรง และแสดงค่าใช้จ่ายในรายงานกองทุนส่วนบุคคลทุกสิ้นเดือน  

สามารถยกเลิก ถอนเงินลงทุนได้หรือไม่ ?

กองทุนส่วนบุคคล สามารถเริ่มหรือยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยทำการแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มลด/ถอนเงินลงทุน เข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์ เราจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการเพื่อขายหลักทรัพย์ของกองทุนและนำเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนสู่บัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชี


จะติดตามผลการลงทุนของกองทุนได้อย่างไร ?

กองทุนส่วนบุคคลทุกนโยบายทางบริษัทจะนำส่งรายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือนให้กับลูกค้า พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในช่วงเดือนนั้นๆจัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นเอกสารทางจดหมายไปรษณีย์ หรือทาง Email ได้เช่นกัน (ระบุในเอกสารเปิดบัญชี) โดยมีรูปแบบของรายงานการลงทุนเป็นดังนี้