การซื้อหุ้นกู้: แบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรอง โดยตลาดแรกคือ บริษัทนำเสนอขายครั้งแรกเพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนโดยตรง และตลาดรองเป็นการซื้อขายระหว่างนักลงทุน ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ เรียกวิธีการซื้อขายแบบนี้ว่า Over-the-Counter (OTC)

 

| ตลาดแรก |

 

บริษัทที่ต้องการขายหุ้นกู้จะประกาศ

 • วันจอง
 • วันจัดจำหน่าย
 • ผู้จัดจำหน่าย (Underwriter)
  (ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายแทนบริษัทผู้ออก)

เมื่อได้หุ้นกู้ที่ถูกใจจะลงทุนแล้ว

 • รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินนั้นๆ ภายในวันเปิดจองซื้อ
  (หุ้นกู้คุณภาพดีส่วนใหญ่ขายหมดไวนะจ้ะ)
 • ชำระค่าหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้ เมื่อถึงวันจอง
 • นักลงทุนจะได้รับใบหุ้นกู้ในกรณีขอใบหุ้น (Scrip)
  • หรือเอกสารยืนยันจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD)
   ในกรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

 

*** หุ้นกู้ส่วนใหญ่มักกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 100,000 บาทหรืออาจมากกว่านั้นในกรณีการขายให้นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ***

 

| ตลาดรอง |

ซื้อขายโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับมอบหมายแทนบริษัทผู้ออก

นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ออกใหม่ได้กับทางสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำ ก็สามารถลงทุนและได้รับผลตอบแทนจากหุ้นกู้ตามที่คาดหวังไว้ได้แล้ว

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

http://www.thaibma.or.th/EN/Investors/Individual/Blog/2018/21072018.aspx

 

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/